Korytowanie to nazwa charakterystycznych wykopów pod drogi, chodniki, parkingi i hale. Korytowanie jest najczęściej połączone z szeregiem innych prac ziemnych w okolicy, wymianą gruntów, niwelacją terenów itd. W uproszczeniu: to wykonanie dokładnie zaprojektowanych wcześniej zagłębień. Gotowe koryta będą odpowiednio przygotowane pod ułożenie planowanej nawierzchni, np. kostki brukowej chodnika.

Podstawy korytowania gruntu

Przed podjęciem każdych prac wymagających fachowego korytowania gruntu, następuje wyznaczenie poziomu nawierzchni, którą docelowo chcemy osiągnąć. Nawiązując do przykładu ze wstępu: dokonuje się prac geodezyjno-pomiarowych, które wskażą górny poziom planowanej kostki brukowej. Trzeba też opracować poziom wykopu. Korytowanie musi zostać przeprowadzone w taki sposób, by usunąć humus i grunt rodzimy do głębokości równej grubości warstwy podbudowy. To zwykle wykopy o głębokości 20-40 cm w zależności od rodzaju gruntu, konstrukcji zaprojektowanej podbudowy i uwzględnianego obciążenia nawierzchni.

Korytowanie na większą głębokość w przypadku gruntów słabonośnych lub wysadzinowych

Dokładne przygotowanie projektów pod wykonanie chodników, dróg itd. wymaga oczywiście przeprowadzenia badań geologicznych gruntu. Jeżeli mamy do czynienia z gruntami słabonośnymi, konieczne jest ich usunięcie aż do względnie stabilnej warstwy. To np. korytowanie w plastycznych glinach, czy w gruntach humusowych, które zawierają części organiczne. W przypadku korytowania w gruntach wysadzinowych, które rozszerzają się intensywnie podczas przemarzania, głębokość korytowania również będzie większa. Nadmiar usuniętego gruntu zastąpi docelowo kruszywo lub grunt o lepszych właściwościach. Do stabilizacji dodatkowo użyty zostać może np. mielony żużel, czy cement lub popiół lotny.